O nás

Kdo jsme a co chceme

Odborový svaz dopravy je dobrovolnou, svobodnou, nezávislou, otevřenou, demokratickou a jednotnou odborovou organizací, jejímž hlavním posláním je obhajoba a prosazování sociálních, pracovních, ekonomických a mzdových potřeb členů a ochrana jejich práv.

Je nezávislý na státních a samosprávných orgánech, hospodářských, politických a ostatních společenských subjektech. Ve své činnosti vychází z nezadatelného práva občanů odborově se organizovat.

Ve svých řadách sdružuje jako členy především zaměstnance firem, které provozují autobusovou, nákladní, mezinárodní kamionovou, leteckou a vodní dopravu.

Odborový svaz dopravy v současné podobě vznikl počátkem roku 1990 na základě činnosti stávkových výborů po listopadu 1989.

V současné době Odborový svaz dopravy působí na celém území České republiky a ve více než 120 základních organizacích sdružuje více než 14 000 svých členů.

Odborový svaz dopravy se hlásí k principům demokracie a humanismu, svobody, sociální spravedlnosti a rasové snášenlivosti, solidarity a občanské společnosti.

Odborový svaz dopravy zejména realizuje:

  • obhajobu zájmů svých členů ve všech oblastech pracovně právních vztahů;
  • prosazování vhodných mzdových, pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců především vedením sociálního dialogu na všech úrovních;
  • bezplatnou právní pomoc v oblasti pracovněprávní, mzdové, nemocenského a sociálního pojištění, přestupkové a trestní – především při dopravních nehodách, a to i v zahraničí, pokud mají návaznost na pracovněprávní vztahy;
  • poradenství a aktivní účast při kolektivním vyjednávání;
  • informační, organizační a administrativní servis pro základní organizace
  • finanční výpomoci členům při živelních událostech;
  • výhodné pojistné smlouvy na škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli při výkonu povolání;
  • poradenství a kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
  • vzdělávání funkcionářů;
  • bezplatný poradenský servis v otázkách bydlení ve spolupráci se Sdružením nájemníků ČR.

Odborový svaz dopravy je zakládajícím členem největší a nejvlivnější české odborové centrály – Českomoravské konfederace odborových svazů.